ideea squatting-ului /the idea of squatting

Ideea squatting-ului – De ce squatăm?

Squatarea reprezintă ocuparea unei clădiri care nu îţi aparţine prin lege.
Oamenii ocupă clădiri din diferite motive. Pentru unii aceasta este pur şi simplu o soluţie în condiţiile lipsei locuinţei, pentru alţii o şansă de a creea un spaţiu liber – liber de discriminare, liber de prejudecăţi. Pentru mulţi dorinţa de a creea spaţiu pentru culturi şi subculturi.

Există 2 avantaje principale pentru cei care activează într-un squat:
a) Spaţiul ce a fost abandonat înainte este folosit si e accesibil pentru multe persoane,
b) Clădirea care reprezintă un monument al arhitecturii este protejată de demolare şi poate fi renovată de persoanele care folosesc squatul.

Squaturile sunt menite să fie independente şi autogestionate şi să creeze o alternativă a vieţii de zi cu zi fără discriminare si fără influenţe comerciale sau publicitare. Ele oferă posibilitatea ca orice individ interesat să participe la activităţi socio-culturale, indiferent de situaţia financiară. De asemenea, este dată o modalitate alternativă de participa în cultură. Cultură ce poate fi nu doar consumată – văzută sau ascultată (de obicei contra-cost), ci poate fi şi activ modelată de către cei ce folosesc squatul sau de către vizitatori.

O parte din squaturile ilegale pot decide să devină legale, în cazul în care autorităţile localităţii au dorinţa de a colabora, pentru a le face mai “asigurate”, dar în acelaşi timp reducînd din independenţa utilizatorilor şi autonomia squatului.

În afară de aceste aspecte pozitive un spaţiu liber lasă mult loc pentru idealism, iata de ce trebuie tratat cu atenţie de către activiştii iniţiali. Foarte uşor unul din ei poate fi tentat de a nu face nimic sau doar de a se distra, uitînd de activitatea socio-culturală.

Multe încercări eşuate de squatare au arătat că este necesar de respectat acest concept de la început. În acelaşi timp nu trebuie să fim perfecţionişti, gândidu-ne că totul va merge bine tot timpul, şi în cazul în care e necesar, de găsit soluţii şi căi de lucru asupra proiectului pentru a preveni moartea lui prin ”lene dulce”.
Cea mai bună şi obişnuită cale este de a oferi celor care se folosesc de clădire posibilitatea de a participa la planificare şi lucru cu o concepţie deschisă. Un spaţiu liber nu va fi menţinut viu de o singură persoană, este nevoie de participarea tuturor utilizatorilor.

Prin participarea fiecăruia squatul poate deveni un loc minunat care susţine şi dezvoltă creativitatea a oricărui individ.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

What is squatting? And why squat?

Squatting defines the occupation of a building that is not your own by law.

People squat houses for many different reasons. For some it is simply a practical solution for the lack of housing space. For others it means the chance to create a free space – free of discrimination and prejudices. But for many it is also the will to create space for culture and subculture.

There are two main advantages for the activists using the squat;
a) a space that was abandoned before is made usable and accessible for many people,
b) buildings that are monuments can be protected from being torn down and destroyed by the people using and refurbishing the house.

Squats are meant to be an independent, self-managed place to create an alternative to everyday life, without the usual influences of advertising, commercialism, discrimination. They provide the possibility to give every interested individual a chance to participate in sociocultural activities, in disreguard of the financial situation of a person. Also an alternative way of participating in culture is given. Not only can culture be consumed – looked at or listened to (usually in exchange with money) – it can also be actively shaped by squat users or visitors.

Some illegal squats decide to get legalized after a certain period of time if the related city is willing to cooperate, to create a safer atmosphere, assuring the existence of the squat but also making the users dependant on the city council and their guidelines, reducing the autonomy of the squat.

Besides all these positive aspects a free space also leaves a lot of room for idealism and therefore has to be treated with caution by it’s initiating activists. Easily one tends to get attracted to doing nothing and just hanging around, forgetting about actual sociocultural work.

Many failed tries in the past have shown that a concept and a compliance of such is needed from the beginning. At the same time one should not be too perfectionist about this concept for not everything will work all the time, but in that case one needs to find new ways of working on the project and preventing it from dying according to sweet idleness. The best and the usual way of working on this is giving all users of the building the chance to participate in planning and working and to have an open concept. A free space will not be kept alive by one person, but by all it’s users.
With everyone participating a squat can provide a wonderful place to support and develop the creative mind of any individual.